Česky

Obchodní podmínky společnosti

Caffé Morettino (zastoupen: Petr Hrdinka), Podvinný mlýn 2130/9,190 00 Praha 9

IČO: 75447185

pro prodej zboží prostřednictvím internetové obchodu na adrese:

www.caffemorettino.cz

  

 

1. Úvodní ustanovení

 

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy při dodávkách zboží mezi prodávajícím a kupujícím, jsou pro obě strany závazné a jsou nedílnou součástí smlouvy.

 

1.2. Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje všeobecné obchodní podmínky pro dodávku zboží, které jsou na webových stránkách www.caffemorettino.cz

 

1.3. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, kupující si je vědom všech práv a povinností z nich vyplývajících. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

 

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

1.5. Všeobecné obchodní podmínky se použijí vždy, pokud smlouva nebo jiné písemné ujednání mezi prodávajícím a kupujícím neobsahuje jinou úpravu.

 

1.6. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními všeobecných obchodních podmínek.

 

1.7. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

 

 

2. Uživatelský účet

 

2.1. Kupující může provádět objednávání zboží bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

 

2.2. Při objednávání zboží přímo z webového rozhraní je kupující povinen uvádět správné a pravdivě údaje. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

 

2.6. Kupující bere na vědomí, že webové rozhraní obchodu nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 

3. Uzavření kupní smlouvy

 

3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

 

3.2. Právní vztahy vzniklé uzavřením kupní smlouvy se řídí příslušnými ustanovením Občanského zákoníku pro konečného spotřebitele, Obchodním zákoníkem pro registrované dle IČO, zejména ustanoveními o uzavírání smluv za použití prostředků.

 

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

• objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu)

• informace o nákladech spojených s dodáním zboží

• způsobu úhrady kupní ceny zboží

 

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko Závazně objednat. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky, odešle kupujícímu kopii objednávky na e-mail uvedený v objednávce (doručení během několika minut).

 

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky), případně požadovat uhrazení zálohy podle čl. 4.7. obchodních podmínek.

 

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

 

3.8. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

 

3.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

 

4. Cena zboží a platební podmínky

 

4.1. Ceny uvedené na stránkách internetového obchodu www.caffemorettino.cz jsou platné v okamžiku objednání. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a  kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list.

 

4.2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

• na dobírku při převzetí zboží od dopravce

• v hotovosti při osobním odběru zboží ve vámi zvolené výdejně Uloženka.cz

• bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 43-7293010297/0100, vedený u Komerční banky

 

4.3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

 

4.5. Při platbě na účet (č. 43-7293010297/0100) je nutné do kolonky variabilní symbol vyplnit číslo objednávky, specifický ani konstantní symbol není nutné vyplňovat. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

 

4.7. Prodávající je oprávněn požadovat na kupujícím zálohu k objednanému zboží. V takovém případě pošle prodávající spolu s potvrzením objednávky kupujícímu i zálohovou fakturu. Dodací lhůta objednávky pak začne běžet až od data připsání úhrady zálohy na účet prodávajícího či dne jejího složení v hotovosti prodávajícímu. V případě, že kupující nebude s výší zálohy souhlasit, má právo od objednávky písemně odstoupit a objednávka tak pozbude platnosti. Objednávka rovněž pozbude platnosti, pokud kupující neuhradí zálohu do termínu splatnosti uvedeného na zálohové faktuře. Prodávající bezodkladně vrátí kupujícímu případnou přijatou zálohu k objednávce, která takto pozbyla platnosti.

 

4.8. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

4.9. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího, nebo předá kupujícímu při úhradě zboží na dobírku.

 

 

5. Přeprava a dodání zboží

 

5.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 

5.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, nebo nepřevezme-li kupující zboží při dodání, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta) ve výši 400,- Kč a dále je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

 

5.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

5.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem faktury (dodacího listu) kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

 

5.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

 

 

6. Způsob dopravy 

 

Při objednávce zboží nad 1500 Kč bez DPH, doprava ZDARMA. 

 

• Česká pošta - 90 Kč s DPH

Zboží je odesláno obchodním balíkem na adresu uvedenou v objednávce. Dodávka je obvykle realizována druhý den po přijetí vaší objednávky. Počítají se pracovní dny, nikoliv víkendy a svátky. Zásilku je možné vyzvednout na poště do 7 dnů po oznámení pošty.

 

• Doprava kurýr Praha - cena 120 Kč s DPH

Dodávka v pracovních dnech do 48 hodin po přijetí vaší objednávky.

Řidič obvykle telefonicky kontaktuje zákazníka před svým příjezdem.

 

• Osobní odběr Uloženka.cz - 39 Kč s DPH

Zboží si můžete vyzvednout na výdejních místech Uloženka.cz, které si zvolíte v nákupním košíku, na základě čísla vaší objednávky. V případě platby předem, bude vyžadováno předložení dokladu totožnosti při vyzvednutí zásilky. Dodávka je obvykle realizována druhý den po přijetí vaší objednávky. Počítají se pracovní dny, nikoliv víkendy a svátky.

O doručení zásilky na výdejnu budete informování sms zprávou a e-mailem. Zásilka je uložena na výdejně po dobu 7 dnů. Maximální hmotnost zásilky 15 kg.

 

 

7. Odpovědnost za vady a záruka

 

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy. Prodávající poskytuje zákazníkovi záruku podle výrobce nebo dodavatele (dle obchodního zákoníku pro podnikatelské subjekty) a pro soukromé osoby (dle občanského zákoníku).

 

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

 

7.3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

7.4. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

 

7.5. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny.

 

7.6. Zjistí-li kupující po převzetí zboží, že je zboží poškozeno přepravou, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit přepravci. Reklamace poškozených obchodních balíků na dobírku poštou, lze reklamovat na kterékoliv poště do 24 hodin. Případnou náhradu škody za poškozený balík, vyplácí Česká pošta pouze příjemci, který reklamuje škodu při jejím převzetí. Pokud není obal balíku zjevně poškozený, ale obsah ano, je možno v takových případech reklamovat nejpozději následující den po dni dodání. Pošta je povinna reklamaci posoudit a případnou škodu uhradit. Reklamaci uplatňuje vždy příjemce, jakákoliv aktivita za strany odesílatele není bohužel možná.

Reklamace mechanického poškození zboží při převzetí zásilky na výdejně Uloženky.cz či nekompletnost zásilky, je nutné reklamovat na místě a s obsluhou výdejny sepsat zápis o škodě (obsluha je povinna jej mít u sebe). Zápis o škodě podepíšou obě strany a příjemce si ponechá jeho kopii. Na pozdější reklamace způsobené přepravou nebude brán zřetel.

 

7.7. Jako oprávněnou nelze uznat reklamaci zboží, jehož vady vznikly: neodborným použitím, mechanickým poškozením nebo opotřebením, tvrdostí vody, přepětí v síti, zanedbáním údržby, přirozeným opotřebením součástek a pokud bylo zboží používáno na jiné účely, než je určeno.

 

7.8. Zákazník je povinen doručit zboží /přístroj/ k opravě na adresu provozovny prodávajícího nebo uhradit cestovné technika. V případě záruční opravy je povinností kupujícího předložit doklad o nákupu (fakturu). Bude-li reklamace uznána jako oprávněná, zajistí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30-ti dnů ode dne uplatnění reklamace, opravu.

 

Upozornění: Přístroje, které nejsou pevně napojeny na elektrický a vodovodní přívod, je kupující povinen dopravit na své náklady (osobně, poštou, přepravní spol. atd.) na adresu provozovny prodávajícího: Caffé Morettino, Nademlejnská 600/1, 198 00 Praha 9 Hloubětín. Zboží odeslané na opravu musí být pečlivě zabalené pokud možno v původním obalu a zajištěné proti poškození (za případné poškození přepravou nenese odpovědnost prodávající). Pevně napojené přístroje na elektrický a vodovodní přívod opravíme v záruční době u kupujícího pouze za úhradu dopravy technika na místo dle našeho servisního ceníku:

práce 450 Kč/hod.
dopravné servisní vozidlo 10 Kč/km

práce 450 Kč/hod., dopravné - servisní vozidlo 10 Kč/km

Uvedené ceny jsou bez DPH 

 

Při ohlášených závadách, které nespadají do záruky, budou veškeré náklady spojené s výkonem servisního technika účtovány k tíži zákazníka.

Povinností kupujícího je se seznámit se zněním záručních a servisních podmínek podle nichž se tyto služby řídí.

 

 

8. Odstoupení od kupní smlouvy

 

8.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

 

8.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 8.1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Toto právo se nevztahuje na kupujícího, který je podnikatelem a uzavírá kupní smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

 

8.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 8.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 5(pěti) pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a v původním obalu.

 

Podmínky pro oprávněný požadavek vrácení zboží a následné vrácení kupní ceny:

• výrobek nesmí být použitý

• výrobek musí být nepoškozený

• výrobek musí být kompletní včetně příslušenství a návodu k použití

• výrobek musí být v původním, nepoškozeném obalu

• zaslán společně s originálním dokladem o koupi 

• písemná žádost s projevem vůle o odstoupení od smlouvy a vrácení kupní ceny

 

Pokud nebude vrácené zboží splňovat všechny tyto požadavky, není možné vrácení kupní ceny v plném rozsahu nárokovat. 

Upozornění: V případě, že prodávající uzná nárok na vrácení zboží, vrátí kupujícímu plnou kupní cenu uvedenou na daňovém dokladu. Nelze si nárokovat úhrady nákladů spojené s vrácením zboží (náklady na přepravu zboží od kupujícího k prodávajícímu).

 

8.4. Ve lhůtě patnácti (15) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 8.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

 

8.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 8.2 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 8.4 obchodních podmínek, nejpozději však do třiceti (30) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.

 

8.6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

8.7. Je-li společně se zboží poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím povinen prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

 

9. Další práva a povinnosti smluvních stran

 

9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 

9.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

 

9.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

 

9.4. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 

 

10. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 

10.1. Ochrana osobních údajů kupujícího je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

10.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a dodací adresa (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

 

10.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.

 

10.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

 

10.5. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

 

10.6 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 

 

11. Doručování

 

11.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Korespondence je kupujícímu doručována na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

 

11.2. Zpráva je doručena:

•§ v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

•§ v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

•§ v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

•§ v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 

 

12. Závěrečná ustanovení

 

12.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

12.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

 

12.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 

12.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování

Petr Hrdinka, Podvinný mlýn 2130/9, 190 00 Praha 9

Adresa elektronické pošty: info@caffemorettino.cz

Tel. +420 606 698 210

Košík

Váš košík je prázdný

Celkem0 Kč

Ceny jsou s DPH

K objednávce

Morettino Medit...560 Kč
SLEVA504 Kč

Morettino Quali...112 Kč
SLEVA90 Kč

Antico Eremo Hr...201 Kč
SLEVA99 Kč

Morettino Quali...105 Kč
SLEVA84 Kč

Morettino Quali...246 Kč
SLEVA220 Kč

Vše o nákupu